Ignalinos sporto ir pramogų centrui reikalingas gelbėtojas

Reikalavimai:

1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. gebėti be sustojimo poilsiui nuplaukti 100 m nuotolį plaukimo baseine, panerti giliausioje
plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus 32 kg svorio imitacinį manekeną;
3. išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
4. būti pareigingas, atsakingas, gebėti bendrauti, dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai
orientuotis sudėtingose situacijose;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto infrastruktūros objektų darbo organizavimą,
Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, susijusiais su darbuotojo veikla, darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir pareigybės aprašymu.

Darbo pradžia: 2023-09-05.
Pareigybės lygis: C.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,8.
Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus siųsti el. paštu baseinas@ignet.lt
iki šių metų rugpjūčio 31 d. imtinai.
Informacija teikiama telefonu +370 686 09564